fbpx

RYL – Škola velikog srca

Nekada davno, 1958. godine, u Novom Sadu je osnovana osnovna škola „Dr Milan Petrović”, u to vreme samo za rad sa decom sa intelektual­nim teškoćama. Mnogo godina kasnije, ona je izrasla u jedinstvenu i najveću instituciju u regio­nu koja se brine o deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom od rođenja do starosti.

Otvorena je za osobe sa različitim smet­njama: oštećenjem vida, sluha, autizmom, smetnjama motorike, smanjenim intelektual­nim sposobnostima, višestrukom ometenošću.

Današnja Škola za osnovno i srednje obra­zovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika predstavlja složen sistem koji realizuje programe u više sektora: obrazovanje, socijalna zašti­ta, zdravstvena zaštita, podrška zapošljavanju. Po mnogo čemu je ova institucija različita od drugih škola. Kako kaže direktorka, mr Slavi­ca Marković, koja je već više od dvadeset go­dina na čelu kolektiva, i koja je najzaslužnija za ono što ova institucija danas predstavlja: – Ra­zlikujemo se po tome što negujemo individual­nost i kreativnost kod dece, uz veliko strpljenje i stručnost nastavnika, i ogromnu volju roditelja da učestvuju u osposobljavanju svoje dece. Individ­ualizovanim tretmanima otkrivamo i negujemo njihove sposobnosti. Sem što decu učimo slovi­ma i brojevima, učimo ih da vide, čuju, dodiruju, hodaju, postanu svesni sebe i drugih, učimo ih da se smeju, raduju, igraju, da budu srećni, učimo ih životu, jer mi smo škola života i škola velikog srca. Misija škole je jasna – to je otvorena, savremena, inovativna škola, koja promoviše bogatstvo ra­zličitosti, angažuje se, predlaže, uvodi i, kroz mul­tidisciplinarni pristup, realizuje različite programe i aktivnosti u skladu sa potrebama dece, učenika i odraslih, sa ciljem da ih vaspitava, obrazuje, os­nažuje, podržava, afirmiše i uključuje u okruženje.

U čitav sistem uključeno je 900 neposrednih ko­risnika – učenika škole i korisnika programa so­cijalne zaštite i 350 posrednih korisnika – dece i učenika u inkluzivnom obrazovanju kojima škola pruža dodatnu podršku. Neobično je i to da se u ovom složenom sistemu nalaze deca sa smetn­jama u razvoju i osobe sa invaliditetom od najm­lađeg uzrasta do 65 godina starosti.

Škola radi na 15 adresa u Novom Sadu i u 12 dis­lociranih odeljenja u Južnobačkom okrugu i u edu­kativnom kampu Čenej. Nastava se odvija na više jezika – srpskom, mađarskom, slovačkom, gestov­nom govoru i drugim oblicima komunikacije.

Najnoviji i najsavremeniji objekat škole u kome se nalazi srednja škola, dom učenika, servisni i rad­ni centar, otvoren je pre četiri godine na Novom Naselju, u Novom Sadu. Ovaj objekat, površine preko 7000 kvadratnih metara, finansirao je grad Novi Sad i on predstavlja jedinu srednju školu u Srbiji koja je građena prema principima univerzal­nog dizajna, u potpunosti prilagođen osobama sa invaliditetom.

U dom učenika su smeštena deca iz drugih opšti­na u Srbiji, koji u svojim sredinama nemaju mo­gućnosti da se školuju. Već prve godine kada je useljen bilo je jasno da je kapacitet mali u odnosu na potrebe, što svedoči o neophodnosti izgradnje još sličnih objekata.

U oblasti obrazovanja, realizuju se programi predškolskog vaspitanja i obrazovanja, pripremni predškolski program, osnovno obrazovanje i vaspi­tanje (redovan nastavni plan i program), srednje obrazovanje i vaspitanje (14 obrazovnih profila u 8 područja rada), prekvalifikacije i dokvalifikacije, kućna nastava, učenje na daljinu, servisna podrška deci u inkluzivnom predškolskom vaspitanju i ser­visna podrška učenicima u osnovnoj i srednjoj školi, neformalno obrazovanje – akreditovane obuke za zanimanja i akreditovani seminiri za stručno usavršavanje nastavnika i saradnika u nastavi.

U oblasti socijalne zaštite, tu su programi dnevnog bravka za mlade sa autizmom, dnevnih boravaka za mlade sa teškoćama u intelektu­alnom razvoju (u Novom Sadu i Sremskim Kar­lovcima), dnevni boravak za mlade sa telesnim i višestrukim smetnjama, kao i servisi podrške: prevoz korisnika, personalna asistencija, rana in­tervencija, samozastupanje, asistivnu tehnologi­ju, trening životnih veština, medijacija, podrška porodici, za terapijske aktivnosti sa životinjama, za rehabilitaciju odraslih, za informisanje. Pored toga, realizuju se i programi stanovan­ja uz podršku i usluga “Predah” za čuvanje dece.

U oblasti zdravstvene zaštite, pos­toji zdravstvena stanica u kojoj su pedi­jatar, psihijatar, fizijatar i stomatolog.

Podrška zapošljavan­ju pruža se kroz uslužni centar za po­dršku zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Sve što učenici i korisnici naprave u radioni­cama, prodaje se u dve prodavnice u Novom Sadu, ali i na brojnim sajmovima i na izložba­ma u društveno odgovornim kompanijama.

Velika pažnja poklanja se novim tehnologi­jama i pomagalima koja deci omogućavaju da ko­riste računare, ali i da komuniciraju i poboljšaju kvalitet života. Opremljenost škole je na zavid­nom nivou, najviše zahvaljujući brojnim spon­zorstvima i donacijama iz Srbije i inostranstva.

Brojne su nagrade koje su zbog us­peha i kvalitetnog rada stigle u školu.

Ipak, za sve zaposlene u školi Milan Petro­vić, najveća nagradu su hiljade dece i korisnika koji su prošli kroz sistem i osposobili se za bolji i kvalitetniji život.

TEKST PRIPREMILA: JELENA MILANOVIĆ, ACCESS BARS FACILITATOR, SOULLNESS COACH za RYL Magazin
https://ryl.rs/skola-velikog-srca/
FOTOGRAFIJE: IZ ARHIVE ŠKOLE